Uitnodiging ALV 15 februari (met bijlagen)

Financiële verslagen toegevoegd 10 feb. Hierbij nodigen wij jullie uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Op 15 feb 2018 in de kantine aanvang 20.00 uur. Indien niet het statutair vereiste aantal stemgerechtigde leden aanwezig is voor het nemen van rechtsgeldige besluiten zal om 20.30 een Buitengewone Algemene Ledenvergadering worden gehouden. Bij de ALV van 24 november 2017 was er het benodigde aantal leden, top! We streven ernaar dit keer weer om 20.00 uur te kunnen beginnen. We rekenen op jullie!

Zoals te doen gebruikelijk zijn de jaarverslagen hieronder te downloaden (het financieel jaarverslag is vanaf volgende week beschikbaar nadat de kascommissie haar werk heeft gedaan). U kunt deze uitprinten en meenemen. De verslagen zullen niet ter vergadering voorgelezen worden. Vragen over de verslagen kunnen uiteraard wel gesteld worden.

In beide gevallen is de agenda als volgt:

1. Opening / vaststelling agenda
2. Ingekomen stukken
3. Vaststelling van de notulen van de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 20 januari 2017 .
4. Vragen over de jaarverslagen van de voorzitter, secretaris, de technische commissie, PR, Sponsoring en de Stichting.
5. Vaststellen van het financieel jaarverslag 2017
6. Vaststelling van de begroting en de contributie voor het jaar 2018.
7. Verklaring van de kascommissie en benoeming van de kascommissie voor 2018.
8. Verkiezing bestuursleden.(*)
Laura Braun is aftredend en niet meer herkiesbaar. Als gevolg hiervan hebben we een vacature voor voorzitter. Daarnaast hebben we nog ruimte voor een secretaris en een voorzitter voor de sponsorcommissie.
9. Vrijwilligers
10. Vooruitblik; Ontwikkelingen Padelbanen en sportpark Monster Noord
11. Rondvraag en sluiting

(*)Op grond van art.19 van het huishoudelijk reglement dienen eventuele (tegen)kandidaten aangemeld te worden bij de voorzitter, uiterlijk 7 dagen voor de Algemene Ledenvergadering. Dit
dient te geschieden d.m.v. een schriftelijke verklaring ondertekend door minimaal 5 stemgerechtigde leden, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat.

Voorzitter: Laura Braun, Molenstraat 208, 2681 BX Monster

Laatst aangepast op 10 feb 2018