Uitnodiging ALV donderdag 13 juni

Hierbij nodigen wij alle leden uit voor een extra Algemene Ledenvergadering op donderdag 13 juni om 20.00 uur.

Deze ALV zal in het teken staan van het benoemen van een aantal nieuwe bestuursleden, waaronder een nieuwe voorzitter, en het afscheid van bestuursleden Erik Haayen en Edwin Nolten. De (voorlopige) agenda is als volgt.

1. Notulen ALV 9 februari 2019

2. Bestuurswisseling/voorstellen nieuwe bestuur

Aftredend en niet herkiesbaar zijn:

Senioren - Edwin Nolten
Jeugd en junioren - Erik Haayen

Na goedkeuring van de vergadering zal het bestuur er als volgt uitzien:

Voorzitter - Frank Faber
Penningmeester - vacature (Leon van Heijningen vervult deze functie tot een opvolger is gevonden)
Secretaris - Wilma van Altena
Jeugd en junioren - Han Potma / Erik Boers
PR en communicatie - Leon Nolten
Senioren - vacature
Bedrijfsvoering / facilitair - vacature

3. Organisatiestructuur (zie document in bijlage bij dit bericht)

4. Kascommissie benoemen

5. Moderniseren lidmaatschap (zie document in bijlage bij dit bericht)

6. Stand van zaken Sportpark Polanen

7. Informatie clubapp

8. Rondvraag

9. Sluiting

Downloads:

Nieuws overzicht