Notulen Bijzondere ALV 15 februari

Om acht uur was er nog niet het statutair vereiste aantal stemgerechtigde leden aanwezig om de Algemene Leden Vergadering te starten.

De bijzondere algemene leden vergadering zal om half negen geopend worden door voorzitter Laura Braun.

Met kennisgeving afwezig: 
Anneke Westdijk, Nancy en Mario Westveer, Hans en Marga de Goeij, Martien en Lies Zwinkels, Carla van Hagen en Marcel Mooijman, Jacques en Ada Oosterveer.

Aanwezig: 
Er zijn 40 leden aanwezig.

1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en er wordt een minuut stilte in acht genomen om alle leden en oud-leden te gedenken dit het afgelopen jaar zijn overleden.

2. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.

3. Vastellen notulen van de buitengewoon algemene ledenvergadering van 20 januari 2017
Er zijn geen vragen en opmerkingen of aanvullingen dus de notulen worden vastgesteld.

4. Jaarverslagen Bestuur
De jaarverslagen zijn op de website geplaatst zodat iedereen ze heeft kunnen lezen. Er zijn geen vragen over de jaarverslagen van de voorzitter, TC, JC, PR en sponsoring.

5. Vaststellen financieel jaarverslag
Leon van Heijningen, de penningmeester, licht het financiële verslag toe. 
De exploitatierekening laat een surplus zien van 17.124 euro welke geheel bijdraagt aan het eigen vermogen. Daar tegenover staat dat de voorzieningen in totaal 5.274 lager staan dan een jaar geleden. Daarmee wordt de groei van het eigen vermogen en de voorzieningen samen: (17.124 - 5.274) = 11850 euro. Een positief resultaat. De financiële situatie is het afgelopen jaar dus verbeterd. Er is een trendbreuk met de jaren 2015 en 2016 toen er sprake was van een afname van het eigen vermogen en de voorzieningen. De penningmeester krijgt een compliment van Peter van Iersel voor de begroting. Vorig jaar was er een opmerking geweest over de niet sluitende begroting en ondanks dat hebben we over 2017 een positief resultaat.

6. Verklaring van de kascommissie en benoeming van nieuw lid
De voorzitter van de kascommissie, Peter Duijkers, vraagt de vergadering decharge te verlenen aan het bestuur over de cijfers. De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden. Rob van de Burg treedt af en Han Potma zal volgend jaar de kascommissie versterken.

7. Verkiezing bestuursleden
De voorzitter Laura Braun treedt af en is niet meer herkiesbaar. Helaas is er nog geen nieuwe voorzitter gevonden. Dit probleem is al meerdere keren aangekaart door het bestuur. 
Voorlopig zal het bestuur trachten dit gemis samen te dragen. Volgend jaar treden ook Edwin Nolten en Erik Haayen af en dan kan het Bestuur niet meer functioneren. Het minimum aantal bestuursleden is officieel 5.
Vicevoorzitter Antoinette van der Linden bedankt Laura voor haar enthousiasme en inzet van de afgelopen jaren als eerste vrouwelijke voorzitter en geeft haar een bloemetje en een flesje wijn.
Laura neemt uiteraard nog even het woord en legt uit hoe belangrijk een bestuur is voor een vereniging. Ze geeft aan dat MLTV ’90 er financieel nog wel goed voor staat maar dat we qua ledenaantal op een dieptepunt zitten en dat dat alleen maar vooruit kan gaan, zeker met alle ontwikkelingen bij en rondom MLTV ’90 zoals de nieuwe padelbanen en het overleg met voetbalverenging en gemeente rondom sportpark Monster Noord Ze bedankt de leden en het bestuur voor het getoonde vertrouwen en roept eenieder op om mee te zoeken naar een nieuwe voorzitter.

8. Vrijwilligers
Sinds een aantal jaar zetten we steeds een paar vrijwilligers in het zonnetje en dit jaar zijn het Erik Haayen en Kees Noordermeer die we met een flesje wijn bedanken voor hun vele werk om Padel naar Monster te krijgen.

9. Vooruitblik
Han Potma doet verslag over de voortgang van het padel en laat het aangepast logo van MLTV ’90 zien dat ontworpen is door Lambert van Eijk. Han vertelt iets over de stand van zaken en de plannen die er zijn om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen op de hoogte zijn van de padelbanen en dat de verhuur enz. in goede banen worden geleid. 
Peter van Iersel vertelt het een en ander over de ontwikkelingen met betrekking tot een evt. verhuizing naar Sportpark Polanen (sportpark Monster Noord). Lees de nieuwsbrieven en hou onze website en de kranten in de gaten. We zullen de leden zoveel mogelijk via deze kanalen op de hoogte houden

10. Rondvraag en sluiting
Er waren geen vragen en opmerkingen. De afgetreden voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur.

MOCHT U INTERESSE HEBBEN IN DE (EVENTUEEL GEDEELDE) FUNCTIE VAN VOORZITTER OF IETS ANDERS KUNT BETEKENEN VOOR MLTV’90 MELD U DAN AAN VIA BESTUUR@MLTV90.NL

Nieuws overzicht