Toelichting obligatielening

Het MLTV’90 bestuur heeft in de Algemene Ledenvergadering van vrijdag 5 februari 2021 goedkeuring gekregen om het plan parkvernieuwing verder uit te werken.

Zoals gecommuniceerd behelst dit plan:

  1. uitbreiding met 2 padelbanen (in plaats van tennisbaan 7, de kinderbaantjes en het jeu de boules veldje) en
  2. vervanging van de ondergrond van 2 tennisbanen naar een zgn. “All Weather” ondergrond, waarop 12 maanden per jaar en ook tijdens of vlak na een regenbui gespeeld kan worden.

De kosten van dit gehele plan zijn van een dusdanige omvang, dat het eigen vermogen van de Stichting Tennispaviljoen Monster en de vereniging helaas veel te laag zijn om dit uit eigen middelen aan te schaffen (nog los van het feit dat er een buffer aangehouden moet worden voor onderhoud en overige onvoorziene uitgaven). Vandaar dat bij de uitleg van dit plan, zoals gecommuniceerd per nieuwsbrief van 24 december 2020, een enquête was toegevoegd om te peilen of er interesse bestaat bij de leden voor een zgn. obligatielening. Hier is door een behoorlijk aantal leden positief op geantwoord. Maar wellicht heeft niet iedereen die brief gelezen of nog even bedenktijd nodig gehad, vandaar deze brief.

Nog even ter verduidelijking, wat houdt een obligatielening in?

Hierbij lenen de leden dus geld aan de club: een obligatielening is eigenlijk niets anders dan een opgeknipte lening: elk stukje lening, ook wel certificaat genoemd, bedraagt € 500. Iemand kan meedoen voor € 500 of in veelvouden hiervan en de looptijd stellen we op tien jaar. De certificaathouders worden opgenomen in een register. De rente op de obligatielening stellen we vast op 2%. Hiermee krijgt een deelnemend lid ieder jaar dus een hogere rente dan de huidige spaarrente op zijn/haar bankrekening. Over het algemeen lost een obligatielening jaarlijks volgens een vast schema af (ook wel ‘uitloten’ genoemd): alle uitgegeven obligaties zijn genummerd. Jaarlijks wordt 10% van het totaal aantal obligaties uitgeloot. De leden die de obligaties bezitten met de nummers die worden uitgeloot, krijgen voor wat betreft die obligaties in dat jaar hun geld inclusief  rente terug. Na tien jaar zijn alle uitgegeven obligaties terugbetaald. De afspraken van de obligatielening worden vastgelegd in een reglement. De obligatie is een achtergestelde lening. Dit betekent dat MLTV’90 de wettelijke plicht heeft om rente en aflossing te betalen. Zoals bij ieder bedrijf en iedere vereniging is het mogelijk dat MLTV’90 in betalingsproblemen zou kunnen komen of, in het meest extreme geval, failliet zou kunnen gaan. In dat extreme geval kan MLTV’90 niet langer aan haar rente en aflossingsverplichting voldoen.

Bij de enquête in december 2020 is door de leden voor totaal € 84.000 toegezegd; dat is hartverwarmend, maar nog niet voldoende om het gehele plan te financieren (natuurlijk zoeken we ook nog andere financieringsbronnen, maar de opbrengst en uitkomst daarvan is onzeker). Deze brief beoogt 2 zaken:

  1. Voor wie nog niet gereageerd had op de enquête: wil je meedoen aan de obligatie lening?
  2. Voor iedereen die meedoet: voor welk bedrag doe je mee aan de obligatie lening (€ 500 of een veelvoud van € 500)?

Hieronder kun je het inschrijfformulier downloaden, invullen en ondertekend terug mailen: inschrijfformulierobligaties@mltv90.nl. Desgewenst kan het formulier ook op papier worden ingeleverd bij de aangegeven adressen. Op dit inschrijfformulier  staat  het IBAN nummer waar naartoe je het geld kunt overmaken. Daarna ontvang je  de certificaten. Voor de goede orde: dit is natuurlijk voor geen enkel lid verplicht. Maar tevens geldt: hoe meer leden meedoen en hoe meer geld we ophalen met deze obligatielening, des te minder hoeft MLTV’90 bij een bank te lenen, waar de club een (veel) hogere rente moet betalen, dus des te betaalbaarder het wordt. Voor de leden!

Het heeft de sterke voorkeur van het bestuur om alle investeringen in één keer te doen, zodat zowel voor tennissers als padellers een verbetering plaatsvindt. Mocht de financiering van het gehele plan niet helemaal dekkend te krijgen zijn, dan zal gekozen moeten worden welke investering het eerst plaats zal vinden. Gezien het tekort aan padelbanen en tegelijkertijd de hogere potentiële opbrengsten (door ledenaanwas en verhuuropbrengsten) lijkt de keuze om de aanleg van de padelbanen in dat geval als eerste uit te voeren de meest logische.

We hopen op een ruime deelname!

Heb je vragen over de obligatielening of over de plannen voor parkvernieuwing? Stuur dan even een e-mail naar obligaties@mltv90.nl.

Met hartelijke groet,

Frank Faber    Hans de Goeij
Voorzitter MLTV'90 Voorzitter Stichting Tennispaviljoen Monster

 

 

Downloads:

Nieuws Overzicht