Buitengewone ALV 4 juli

Aangezien niet alle leden op de juiste wijze waren geïnformeerd over de Buitengewone Algemene Ledenvergadering (ALV) van vandaag (30 mei) heeft het bestuur een nieuwe datum gepland. Het bestuur van MLTV'90 nodigt u uit voor een Buitengewone Algemene Ledenvergadering (ALV), welke gehouden zal worden op maandag 4 juli a.s. Aanvang 19.00 uur in de kantine van MLTV'90. 

In de vergadering kunnen we als vereniging alleen rechtsgeldige besluiten nemen indien ten minste 1/10 van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is. Indien dit aantal leden niet aanwezig is, zullen we de vergadering sluiten en daarna een nieuwe vergadering openen, waarin we met de aanwezige leden wel rechtsgeldige besluiten kunnen nemen.

In de Algemene Ledenvergadering van 21 februari 2022 stond een statutenwijziging en een wijziging van het huishoudelijk reglement van onze vereniging op de agenda. Aanleiding hiervoor was dat per 1 juli 2021 de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking is getreden. Deze wet maakt de wettelijke regeling voor bestuur en toezicht, zoals deze al geldt voor de BV’s en de NV’s, ook van toepassing op verenigingen. De overheid wil met deze wet voorkomen dat verenigingen worden geschaad door wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer en misbruik van posities. Vanwege de inwerkingtreding van de WBTR zullen verenigingen onder andere hun statuten moeten aanpassen, omdat sommige oude bepalingen in strijd zullen zijn met de wet of omdat bepaalde verplichtingen moeten zijn opgenomen die nu ontbreken. 

Na behandeling van dit agendapunt heeft het bestuur het reglement op enkele punten aangepast en wil deze wederom voorleggen aan de Algemene Ledenvergadering. Bijgaand treft u de concepten van de statuten en het reglement aan. Tevens zijn de notulen van de ALV van 21 februari 2022 hieronder bijgevoegd. De huidige statuten en het huishoudelijk reglement zijn hier te vinden.

Indien u n.a.v. deze concepten vragen en/of opmerkingen heeft, verzoek ik u deze schriftelijk naar secretaris@mltv90.nl te mailen, zodat deze vragen en/of opmerkingen van tevoren bestudeerd kunnen worden.

De statuten en het reglement zijn inmiddels goedgekeurd door de KNLTB.

Graag zien wij u op 4 juli a.s. om 19.00 uur.

Agenda

1. Voorstel tot wijziging statuten en huishoudelijk reglement

Bestuur MLTV'90

Downloads:

Nieuws Overzicht