Uitnodiging Algemene Ledenvergadering vrijdag 3-2-2023

Hierbij nodigen we alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 3 Februari 2023 om 20.00u.  

De vergadering zal alleen fysiek in het clubhuis bezocht kunnen worden. Let op: de kantine is vanwege de ALV uitsluitend toegankelijk voor deelnemers aan de ALV. 
De vergaderprocedure:
Elk lid dat wil deelnemen in de vergadering dient zich daarvoor vóór uiterlijk woensdag 1 februari 12.00 uur door middel van een email aan secretaris@mltv90.nl aangemeld te hebben. Je krijgt dan per email het jaarverslag 2022, met daarin de financiële cijfers (over 2022, en begroting 2023) toegestuurd. Vermeld in de e-mail jouw voor- en achternaam en eventueel ook de volledige naam van jouw huisgenoot of huisgenoten die deel zullen nemen.

- Je kunt vooraf vragen stellen per e-mail, die dan zo goed mogelijk beantwoord zullen worden. Ook spontaan tijdens de vergadering opkomende vragen, zullen zo goed mogelijk beantwoord worden.

De agenda:

1.     Opening 

2.     Ingekomen stukken 

3.     Vaststellen notulen van de algemene ledenvergadering van 21 februari 2022/4 juli 2022 

4.     Jaarverslagen van de verschillende commissies en secretarieel jaarverslag 

5.     Buurtoverlast 

6.     Rooster aan- en aftreden en benoeming nieuwe bestuursleden (oproep nieuwe bestuursleden) 

7.     Verklaring kascommissie/ Benoeming nieuwe leden kascommissie 

8.     Vaststellen financieel jaarverslag 

9.     Stichting, (financieel-) verslag en aan- en aftreden stichting-bestuursleden 

10.  Uitloting obligatielening 

11.  Contributie/prijzen consumpties 

12.   50 jaar lidmaatschap 

13.   Rondvraag 

14.   Sluiting

Wilt u de vergadering bijwonen en van tevoren de stukken ontvangen, stuur dan een mail naar secretaris@mltv90.nl met vermelding van uw voor- en achternaam.
Heeft u vragen of wilt u graag iets inbrengen, mail dit dan eveneens naar secretaris@mltv90.nl en het bestuur zal deze vragen en/of opmerkingen eventueel van tevoren behandelen en/of deze zullen op de ALV worden ingebracht.
Op de ALV zullen wij afscheid nemen van de bestuursleden PR (Leon Nolten) en jeugd (Erik Boers) en technische zaken (Theo Aquarius).
Sharon Nolten heeft zich kandidaat gesteld voor de functie bestuurslid jeugdzaken.

Het bestuur is dringend op zoek naar kandidaten voor de functies PR/Webmaster en Technische zaken.
Heeft u interesse in een bestuursfunctie of wilt u iets anders betekenen voor MLTV 90 meldt u zich dan aan via bestuur@mltv90.nl

Nieuws Overzicht