Leden stemmen unaniem voor parkvernieuwing

Afgelopen vrijdag 5 februari waren ongeveer 50 leden aanwezig bij de online Algemene Ledenvergadering (ALV). Op de agenda stonden een aantal belangrijke agendapunten. Veruit het belangrijkst was de beslissing over parkvernieuwing.

Na het behandelen van de jaarverslagen over 2020, het goedkeuren van het financieel jaarverslag 2020 en de begroting voor 2021 werd het agendapunt parkvernieuwing behandeld. De leden was gevraagd om voorafgaand aan de vergadering te stemmen over het voorstel van het bestuur om 2 nieuwe padelbanen aan te leggen en 2 tennisbanen van een nieuwe ondergrond te voorzien zodat jaarrond kan worden getennist. Het voorstel werd unaniem gesteund (81 stemmen voor, 0 tegen).

Voorzitter Frank Faber lichtte tijdens de ALV toe hoe de verdere gang van zaken zal zijn voor wat betreft het realiseren van de plannen:

  • Allereerst zullen alle leden benaderd worden om de - in de vooraf gehouden enquete - gedane financiële toezegging gestand te doen. Een commissie bestaande uit Ron de Jonge, John van der Knaap en Peter van Iersel zal ervoor gaan zorgen dat de obligatieregeling voldoende financiële middelen gaat opleveren voor de plannen.
  • Er zal zo spoedig mogelijk worden nagegaan of een (aanvullende) vergunning nodig is en deze zal worden aangevraagd.
  • Bij verschillende leveranciers zijn offertes aangevraagd. Er zal een definitieve keuze voor een leverancier worden gemaakt door de besturen van stichting en vereniging.
  • Aangezien de druk qua speelbezetting bij de padel het hoogst is zal prioriteit worden gegeven aan de uitbreiding van padelbanen. De vervanging van de tennisbanen wordt uiteraard ook zo spoedig mogelijk opgepakt wanneer de (financiële) omstandigheden dit toelaten.
Nieuws Overzicht