Uitnodiging Algemene Ledenvergadering donderdag 15-2-2024

Hierbij nodigen we alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 15 Februari 2024 om 20.00u.

De vergadering zal alleen fysiek in het clubhuis bezocht kunnen worden. Let op: de kantine is vanwege de ALV uitsluitend toegankelijk voor deelnemers aan de ALV. 
De vergaderprocedure:
Elk lid dat wil deelnemen in de vergadering dient zich daarvoor vóór uiterlijk dinsdag 13 februari 12.00 uur door middel van een email aan secretaris@mltv90.nl aangemeld te hebben. Je krijgt dan per email het jaarverslag 2023, met daarin de financiële cijfers (over 2023, en begroting 2024) toegestuurd. Vermeld in de e-mail jouw voor- en achternaam en eventueel ook de volledige naam van jouw huisgenoot of huisgenoten die deel zullen nemen.
- Je kunt vooraf vragen stellen per e-mail, die dan zo goed mogelijk beantwoord zullen worden. Ook spontaan tijdens de vergadering opkomende vragen, zullen zo goed mogelijk beantwoord worden.

De agenda: 
1.    Opening (herdenken overleden leden)
2.    Ingekomen stukken (niet roken beleid Gemeente Sportverenigingen) 
3.    Vaststellen notulen van de algemene ledenvergadering van 3 februari 2023/9 mei 2023 
4.    Jaarverslagen (jeugd-)bestuur en sponsorcommissie, ledenwerfcommissie, barcommissie en secretarieel jaarverslag 
5.    Rooster aan- en aftreden en benoeming nieuwe bestuursleden (oproep nieuwe bestuursleden) (zie onder)
-       Aftredend en niet herkiesbaar: secretaris Wilma van Altena
-       Vacatures bestuur: secretaris, PR website en bestuurslid technische commissie
-       Vacatures commissies: toernooi commissie, barcommissie 
6.    Verklaring kascommissie/ Benoeming nieuwe leden kascommissie
7.    Vaststellen financieel jaarverslag
8.    Stichting, (financieel-) verslag en aan- en aftreden bestuursleden
9.    Uitloting obligatielening 
10. Toekomst MLTV 90
11.  50 jaar lidmaatschap
12.  Rondvraag
13.  Sluiting

 Rooster aan- en aftreden en benoeming nieuwe bestuursleden 

Strategie (om continuïteit te waarborgen) : maximaal 2 bestuursleden wisselen per jaar

           
             

Functies:

2022

2023

2024

2025

2026

2027

1. voorzitter, Frank Faber

X

 

 

X

 

 

2. secretaris, Wilma van Altena

 

 

X

 

 

X

3. penningmeester, Maurits Voskamp

 

X

 

 

X

 

4. PR, website en social media

 

 

X

 

 

X

6. jeugdcommissie, Sharon Nolten

 

X

 

 

X

 

7. bestuurslid technische commissie

X

 

 

X

 

 

 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Wilt u de vergadering bijwonen en van tevoren de stukken ontvangen, stuur dan een mail naar secretaris@mltv90.nl met vermelding van uw voor- en achternaam. 
Heeft u vragen of wilt u graag iets inbrengen, mail dit dan eveneens naar secretaris@mltv90.nl en het bestuur zal deze vragen en/of opmerkingen eventueel van tevoren behandelen en/of deze zullen op de ALV worden ingebracht.
Op de ALV zullen wij afscheid nemen van onze secretaris Wilma van Altena. Uiteraard kan een club niet functioneren zonder secretaris en het bestuur is dan ook dringend op zoek een opvolger/opvolgster. Ook zoeken we nog kandidaten voor de functies PR/Webmaster en Technische zaken.
Heeft u interesse in een bestuursfunctie of wilt u iets anders betekenen voor MLTV 90 meldt u zich dan aan via bestuur@mltv90.nl

 

 

Nieuws Overzicht