Uitnodiging digitale Algemene Ledenvergadering

Hierbij nodigen we alle leden uit voor de digitale Algemene Ledenvergadering op vrijdag 5 februari, aanvang 20.00 uur. Normaal doen we dat altijd in de kantine, maar vanwege corona organiseren we de vergadering digitaal, via Microsoft Teams.

Om corona te ontwijken, zou het alternatief “uitstel” zijn, maar tot wanneer is dan ongewis, en dat zou ook onzekerheid in vooral financiën en bestuurlijke organisatie met zich mee brengen. En een “corona-spoedwet” geeft ons de mogelijkheid om legaal, afwijkend van onze statuten, de vergadering digitaal te doen (zie evt. ook https://corona.knltb.nl/nieuws/2020/09/spoedwet-alv/)

Wat betekent dat?

De vergadering wordt kort en zakelijk gehouden, d.w.z. dat alleen wordt behandeld, afgehandeld, wat noodzakelijk volgens statuten en reglementen aan de orde moét komen. Alle ‘festiviteiten’ die gebruikelijk in een fysieke vergadering plaatsvinden, blijven achterwege (zoals géén presentatie ‘overview afgelopen jaar’, géén ‘huldiging’ jubilarissen, geen speciale ‘handelingen’ bij de bestuurswissel).

De vergaderprocedure:

 • Elk lid dat wil deelnemen in de vergadering dient zich daarvoor vóór uiterlijk zondag 31 januari 24.00 uur door middel van een email aan secretaris@mltv90.nl aangemeld te hebben. Je krijgt dan per email het jaarverslag 2020, met daarin de financiële cijfers (over 2020, en begroting 2021) toegestuurd. Hoe eerder je aanmeldt, hoe eerder je ook het jaarverslag ter inzage hebt. Vermeld in de e-mail jouw voor- en achternaam en eventueel ook de volledige naam van jouw huisgenoot of huisgenoten die deel zullen nemen.
 • De enquete over het voorstel tot parkvernieuwing (zie het artikel hierover op onze website) heeft 82 reacties opgeleverd. Van deze leden zijn 53 leden voorstander van het aanleggen van 2 extra padelbanen en het vervangen van 2 tennisbanen. Er stemden 25 leden voor uitsluitend de aanleg van 2 extra padelbanen, 3 leden wilden uitsluitend tennisbanen vervangen en geen extra padelbanen aanleggen. Slechts 1 lid koos ervoor om de huidige situatie ongewijzigd te laten. Op de vraag of leden zouden deelnemen aan de obligatielening t.b.v. de financiering van de parkvernieuwing werd positief gereageerd. Op grond van de 82 ontvangen reacties verwachten we dat ongeveer € 86.000 aan obligaties zal worden afgenomen door deze leden.
 • De resultaten van de enquete, de goede baanbezetting van het afgelopen jaar en de positieve ontwikkeling van het ledenbestand geven het bestuur voldoende vertrouwen dat het plan, om 2 extra padelbanen aan te leggen en 2 tennisbanen te vernieuwen, financieel haalbaar is. Daarom vragen wij de leden voorafgaand aan de ALV toestemming om de plannen voor parkvernieuwing - zoals gepubliceerd op onze website op 24 december 2020 - uit te kunnen voeren.
 • De leden worden van harte gestimuleerd om online bij de vergadering aanwezig te zijn; per slot moet wél het quorum van 10% van de leden aanwezig (op de presentielijst) zijn, om de vergadering (rechts)geldig te laten zijn. 
 • VRAGEN VOORAF TE STELLEN: Leden (ook zij die niét de vergadering bijwonen) hebben tot uiterlijk 72 uur vóór aanvang van de vergadering de gelegenheid om vragen te stellen naar aanleiding van de onderwerpen op de vergadering, dan wel m.b.t. punten waar een stemming, c.q. goedkeuring / accordering aan de orde is, daarover hun mening te geven, bezwaar kenbaar te maken, mét liefst vermelding van redenen en/of evt. voorgestelde aanpassingen. 
 • Dit dient dan te geschieden per email aan secretaris@mltv90.nl met vermelding  van voornaam en achternaam, zoals je in onze ledenlijst staat, ter eenduidige identificatie. 
 • De antwoorden op deze vragen, en overige meldingen worden op de onze website geplaatst en/of als persoonlijke reactie aan de vragensteller gegeven, en/of worden uiterlijk in de vergadering behandeld. 
 • Ook spontaan tijdens de vergadering opkomende vragen, zullen zo goed mogelijk beantwoord worden. 
 • Alle aangemelde leden krijgen uiterlijk een dag vóór de vergadering per email een ‘link’ en uitleg over het inloggen via Teams toegestuurd, waarmee men enkele minuten vóór 20.00 kan inloggen op de vergadering, zodat alle deelnemers om exact 20.00 uur in de vergadering ‘online’ zijn. 
 • Daarmee zullen het bestuur en alle overige deelnemers aan de vergadering vanaf 20.00 uur thuis (of wáár dan ook) achter een scherm (computer, tablet, smartphone) IN de vergadering zitten. 
 • Bij aanvang van de vergadering zullen we enige spelregels voor online vergaderen behandelen. 
 • Indien mogelijk zal van de gehele vergadering een video opname gemaakt worden. Iedereen die deelneemt aan de vergadering gaat dáármee impliciet akkoord dat hij/zij op video / audio geregistreerd wordt / kan worden. 
 • Jouw stem voor of tegen het baanvernieuwing plan ontvangen wij graag tegelijk met jouw aanmelding voor de vergadering via het email adres secretaris@mltv90.nl. Ook als je de vergadering niet bijwoont, kun je je stem uitbrengen en op aanvraag het jaarverslag per email toegestuurd krijgen.

  Dus: aan alle leden het verzoek om vóór uiterlijk zondag 31 januari 24.00 uur een e-mail te verzenden naar secretaris@mltv90.nl en daarin het volgende te vermelden:

  Ik ben wel / niet* aanwezig bij de ALV
  Ik stem voor / tegen* het plan Parkvernieuwing.

  Het resultaat van de stemming over het plan Parkvernieuwing wordt tijdens de ALV bekend gemaakt (bij agendapunt 8).

  * weglaten wat niet van toepassing is

Agenda

1. Ingekomen stukken

2. Vaststellen notulen van de algemene ledenvergadering van 12 januari 2020

3. Jaarverslagen (jeugd-)bestuur en sponsorcommissie

4. Verklaring en benoeming kascommissie

5. Vaststellen financieel jaarverslag

6. Stichting, verslag en aan- en aftreden bestuursleden

7. Voortgang brainstormsessie ALV 24-1-2020

8. Parkvernieuwing

9. Kleding Clublijn

10. 50 jaar lidmaatschap

11. Rondvraag

Verkiezing bestuur: Momenteel zijn alle bestuursleden nog geen 3 jaar lid van het bestuur en treden niet af. Er is momenteel nog een vacature voor bestuurslid bedrijfsvoering. Kandidaten voor deze bestuursfunctie kunnen contact opnemen met bestuur@mltv90.nl.

Nieuws Overzicht